تایید پایان تبلیغ گیرنده اینستاگرام

تایید پایان تبلیغ گیرنده اینستاگرام

بعد انجام تبلیغ توسط تبلیغ گیرنده سپس تبلیغ دهنده از پنل کاربری میتواند وضعیت تبلیغ پایان را تایید کند
روبوکلیک پنجشنبه 30 آبان 1398 0 0

تایید وضعیت پایان تبلیغ گیرنده

اگر تبلیغ گیرنده سفارش تبلیغ شما را به اتمام رسانده است با انتخاب گزینه پایان تایید کنید، تا مبلغ سفارش به کیف پول تبلیغ گیرنده منتقل میشود.

نکته:اگر تبلیغ گیرنده سفارش را به اتمام رسانده باشد و شما تایید نکنید در غیر صورت سیستم اتومات طی چند ساعت سفارش را تایید میکند.

سپس با انتخاب گزینه پایان میتوانید نظرات یا امتیازات را به پیج تبلیغ گیرنده اعلام نمایید

نکته: ثبت نظر و امتیازات شما باعث می شود تا دیگر تبلیغ دهندگان بتوانند از بخش جزییات نظرات و امتیازات شما را مشاهده کنند.