دعوت کاربر به گروه و کانال تلگرام

دعوت کاربر به گروه و کانال تلگرام

در این نوشته از سری نوشته های آموزش تلگرام میخواهیم تنظیمات مربوط به دعوت شدن به گروه ها و کانال ها را آموزش دهیم.
روبوکلیک پنجشنبه 23 آذر 1396 0 0

در این نوشته از سری نوشته های آموزش تلگرام میخواهیم تنظیمات مربوط به دعوت شدن به گروه ها و کانال ها را آموزش دهیم.

گاها پیش آمده است که توسط افرادی که حتی آنها را نمیشناسید به گروه های مختلف دعوت شده اید، این واقعه برای سرویس تلگرام ناخوشایند است بنابراین گزینه هایی را فراهم کرده است که شما میتوانید تعیین کنید چه اشخاصی مجاز هستند شما را به گروه ها دعوت کنند.

ابتدا از منوی اصلی تلگرام به قسمت Settings بروید و سپس روی Privacy and Security  بزنید.

در بخش Privacy  گزینه چهارم Groups را بزنید.

در قسمت بعدی دو گزینه نمایش داده شده است که با انتخاب هرکدام از این دو گزینه تعیین میکنید که چه کسی اجازه دارد شما را به گروه ها ادد کند.

همانطور که در تصویر بالا میبینید، این قسمت با دو گزینه محدود شده است.

گزینه اول که Everybody است تعیین میکند که شما اجازه میدهید تا تمام کاربران شما را به گروه ها دعوت کنند. همچنین در پایین تصویر گزینه Never allow که به معنی هیچوقت اجازه ندهید است، با تعیین کاربران در این محدوده هیچگاه نمیتوانند شما را به گروه ها دعوت کنند.

گزینه دوم My Contacts است که به این معناست شما فقط به مخاطبین خود اجازه میدهید تا شما را به گروه ها دعوت کنند.

گزینه مخاطبین شما دو مورد اضافه دارد، که اولی تعیین میکند شما به چه کاربرانی همیشه اجازه دعوت میدهید و به کدام کاربران هیچوقت اجازه نمیدهید شما را به گروه ها دعوت کنند.

موفق باشید.

در این نوشته از سری نوشته های آموزش تلگرام میخواهیم تنظیمات مربوط به دعوت شدن به گروه ها و کانال ها را آموزش دهیم.

گاها پیش آمده است که توسط افرادی که حتی آنها را نمیشناسید به گروه های مختلف دعوت شده اید، این واقعه برای سرویس تلگرام ناخوشایند است بنابراین گزینه هایی را فراهم کرده است که شما میتوانید تعیین کنید چه اشخاصی مجاز هستند شما را به گروه ها دعوت کنند.

ابتدا از منوی اصلی تلگرام به قسمت Settings بروید و سپس روی Privacy and Security  بزنید.

در بخش Privacy  گزینه چهارم Groups را بزنید.

در قسمت بعدی دو گزینه نمایش داده شده است که با انتخاب هرکدام از این دو گزینه تعیین میکنید که چه کسی اجازه دارد شما را به گروه ها ادد کند.

همانطور که در تصویر بالا میبینید، این قسمت با دو گزینه محدود شده است.

گزینه اول که Everybody است تعیین میکند که شما اجازه میدهید تا تمام کاربران شما را به گروه ها دعوت کنند. همچنین در پایین تصویر گزینه Never allow که به معنی هیچوقت اجازه ندهید است، با تعیین کاربران در این محدوده هیچگاه نمیتوانند شما را به گروه ها دعوت کنند.

گزینه دوم My Contacts است که به این معناست شما فقط به مخاطبین خود اجازه میدهید تا شما را به گروه ها دعوت کنند.

گزینه مخاطبین شما دو مورد اضافه دارد، که اولی تعیین میکند شما به چه کاربرانی همیشه اجازه دعوت میدهید و به کدام کاربران هیچوقت اجازه نمیدهید شما را به گروه ها دعوت کنند.

موفق باشید.

منبع: روبوکلیک